Home

Nieuws

Column juni Gecertificeerde tennisscholen

Met eerst het veranderen van districtstrainingen naar de regiotrainingen en het in 2015  afschaffen van de regio trainingen, heeft de KNLTB eigenlijk een doodvonnis over zichzelf uitgesproken. In de tijd van de districtstrainingen werden de betere kinderen uit een kring bij elkaar gezet voor de kringtraining. Later werd dit de instroom training. Lekker in de buurt een extra training naast de clubtraining. De betere kinderen werden dan geselecteerd voor de districtstraining. Zo konden kinderen stappen maken en waardering krijgen. Met hun speciale KNLTB pakken waren ze ook herkenbaar. Mocht je niet gekozen worden dan ging je naar een tennisschool om extra te trainen. Je wilde van kinderen in de districtstraining winnen. Zo ontstond er een stimulerende trainingscultuur om elkaar beter te maken.

Maar met het ontslag van alle regiotrainers en -coaches is deze stimulerende cultuur volledig verdwenen.  Waar andere bonden juist vele stimulerende stappen hebben is er bij tennis niets. Bij voetbal kan je geselecteerd worden binnen een vereniging,  daarna voor districtselftallen of zelfs voor een professionele organisatie zoals bij bijvoorbeeld AZ.

Misschien heeft het met noodzakelijke bezuinigingsronden te maken om iedereen te ontslaan, maar tennis zet zich als B sport weg. Want bij andere sporten krijgt een kind wel waardering dat het beter is dan een ander. Of wil daar ook graag bij horen. Vooral het geld weghalen bij de jongste jeugd is een enorme fout geweest. Het grootste probleem is namelijk dat er te weinig vissen in de vijver zitten.

De KNLTB heeft nu gekozen voor gecertificeerde tennisscholen. Misschien heeft dat te maken met het ontvangen van subsidie van de NOC*NSF, die eisen stelt aan een bond voor bondscentra gestuurde opleidingen. Vergelijkbaar bij het zwemmen waar de bond in Amsterdam en Eindhoven de toppers bij elkaar brengt in een Nationaal Zweminstituut en nog een paar regionale opleidingscentra heeft.

In plaats van respect te hebben voor alle trainers die goed werk leveren en dat ook bewezen hebben in het verleden, gaat de KNLTB zich bemoeien met de trainersmarkt. Zij gaan aan de tennissers zeggen, in alle publicaties en communicatiemiddelen, dat je als je gebruik wilt maken van de KNLTB subsidie voor je tennisontwikkeling, je alleen mag gaan trainen bij gecertificeerde tennisscholen. De KNLTB beweert zelfs dat alleen hier de trainerskwaliteit zit.

Dat komt ongeveer overeen dat de regering in de staatcourant kenbaar maakt dat je boodschappen moet doen bij de Ekoplaza omdat die volledig voldoen aan de biologisch en ecologische eisen van de regering. Zij krijgen daarvoor ook extra geld om de boodschappen minder te laten kosten dan bij de AH, Deen, Jumbo, Vomar, etc. Als dat zou gebeuren dan zou er een maatschappelijke storm van protest komen. Er zouden kamervragen gesteld worden. Maar in de tennismaatschappij wordt dat blijkbaar gewoon geaccepteerd. Kinderen met een beetje tennis hoop en een dikke portemonnee melden zich aan bij de gecertificeerde tennisscholen. Het gaat niet meer om het talent, maar om het geld wat de ouders er in willen steken en de tijd die het kost. Waren de districtstrainingen vroeger over het hele land verdeeld, nu is er een concentratie in de Randstad. Hoezo zijn er geen tennistalenten in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel?

Beter lijkt het mij om de begeleiders van talenten te ondersteunen om meer kennis te krijgen of beter te trainen. Zo heeft Martin van Bruggen Kiki Bertens opgeleid. Zou hij nu niet meer geschikt zijn om spelers op te leiden? Schaf de gecertificeerde tennisscholen af. Zorg voor goede trainingen aan de basis bij alle verenigingen. En ondersteun de vereniging of trainer die een speler opleidt naar internationaal niveau. Nu worden succesvolle trainer en speler verhoudingen uit elkaar getrokken omdat een speler bij de KNLTB moet gaan trainen. Het is maar de vraag of daar ook een goede klik is tussen de speler en één van de Bondscoaches. De Bond moet ook vertrouwen hebben en waardering geven aan de trainers die spelers naar de Future brengen. Als ik dat vergelijk met het kindvriendelijk systeem van Tennis Vlaanderen, waarbij de verenigingen en trainers subsidie krijgen aan de hand van het behalen van meerdere criteria, dan steekt het systeem van de KNLTB schril af.

Daar komt nog bij dat de huidige certificatie voor maar 1 jaar is. Mocht dat na een jaar niet meer het geval zijn, dan moeten ouders voor een andere tennisschool kiezen???? Zo was de DTA in Alphen aan de Rijn een bovenbouw gecertificeerde opleiding. Daar veranderd het een en ander in de technische staf en het jaar daarop is er geen certificatie meer. Zal je net als ouder de keus hebben gemaakt om je kind naar een Loot school in Alphen aan de Rijn te laten gaan. Moet je het jaar daarop weer een andere keuze maken! Hoe zo sollen met een talent.

Ik hoop dat het systeem van de gecertificeerde tennisscholen op de helling gaat. En dat de bond weer een eigen opleidingssysteem gaat ontwikkelen over heel Nederland. In 1984 had de KNLTB een vergelijkbaar aantal leden (570.000) als nu. Toen waren er ook in elk district meerdere kringtrainers en een district tennis leraar (DTL) in dienst. Dus het zou ook nu financieel haalbaar moeten zijn. Er was toen ook een soort hiërarchie van de trainers en trainingen. Je was er als clubtrainer en als vereniging trots op dat je een spelertje had opgeleid tot de districtstraining. Dat zou mooi zijn als dat weer terug zou komen. Want nu vindt niemand het leuk als zijn speler weg gaat naar een andere commerciële tennisschool.

Wil reageren, doe dat op Tennis Passie Facebook. Daar zijn ook veel lezenwaardige, postieve, bijdragen van anderen! Dank hiervoor.

Reactie KNLTB

De KNLTB heeft gisteren uiteindelijk de brief naar de Ledenraadsleden gestuurd en niet naar ook de gevraagde Districtsraden. De motie wordt vergezeld door het advies van de KNLTB met daar in de dreiging dat het hele proces vertraging gaat oplopen. Het pas na 2 weken versturen, 4 dagen voor de daadwerkelijke vergadering, neemt elke discussie weg tussen de districten en hun vertegenwoordigende Ledenraadsleden. Daarnaast dient de KNLTB formeel ook alle verenigingen en persoonlijke leden op de hoogte te brengen van het feit dat er een stuk is toegevoegd aan de vergadering. In plaats van dit transparant te communiceren doet de KNLTB het allemaal heel sneakie. In de uitnodigingsmail voor de ledenvergadering, verstuurd op 4 mei, is nu plotseling onder agendapunt 3 een extra link opgenomen. Hoe kan je zonder mensen daarop te attenderen verwachten dat zij in een mailtje van 6 weken terug gaan kijken of er misschien iets verandert is?

Dit is weer een schoolvoorbeeld hoe de KNLTB omgaat met de belangen van haar leden cq de verenigingen. Aan de Ledenraadsleden wordt gevraagd in te stemmen met veranderingen die nog lang niet volledig zijn uitgewerkt. De Ledenraadsleden en ook de verenigingen, die veelal nog van niets weten, moeten het bestuur maar geloven dat het wel goed komt. Als de Ledenraadsleden dat ook in het verleden hadden gedaan, dan was het Nationaal Tennis Centrum naar Buren gegaan, in the middle of nowhere, en niet naar Amstelveen zoals nu. Juist een krachtig orgaan kan voor een gezonde oppositie zorgen. Het afschaffen van stemrecht van de verenigingen gaat er voor zorgen dat een bestuur aan de KNLTB allerlei beslissingen kan nemen, die misschien minder doordacht blijken te zijn. Als de verenigingen geen recht meer hebben, zijn er dan nog wel plichten. Steeds meer verenigingen overwegen dan ook alleen leden op te geven die competitie en toernooien spelen? Hoe gaat het met de handhaving van de trainers zonder licentie? Dat zijn zo maar een paar vragen die naar boven komen als je de KNLTB als vereniging omzet naar een bedrijfsvorm. Met geen Ledenraad maar een adviesorgaan.

Wat de afgelopen jaren wel duidelijk is geworden dat de KNLTB geen tegenspraak duld. Denk dan ook even aan het doordrukken van het afschaffen van de derde set in de dubbels in de competitie en te vervangen door een supertiebreak, die terwijl meer dan 80 % van alle competitie spelende leden in een enquete had aangegeven niet verkoirt te willen spelen. Een duidelijke top-down organisatie. Ver weg van de verenigingen en de spelers. Is die bond er niet juist voor en door de spelers en verenigingen?

Als tegenwerping zal nu gezegd worden dat er weer kringen komen. Maar deze plannen zijn zo vaag dat er niet een gestructureerd geheel zal komen zoals het vroeger was. Toen werden de goed werkende kringen allemaal opgeheven door de KNLTB, omdat alles gecentraliseerd moest worden. Nu moeten we datzelfde weer in de komende jaren gaan opbouwen. Dan zal over 10 jaar er ook wel weer gewerkt worden aan het opbouwen van districten. Want de KNLTB is goed geworden in eerst kennis weg gooien om het daarna weer hetzelfde op te bouwen. Daarom is er nu nog  de kans om dit proces een halt toe te roepen en de moie te steunen om alles uit te stellen totdat er een gedegen plan ter tafel ligt.

Brief en motie district N-H-N voor de KNLTB Ledenraadsvergadering dd 16 juni 2018

Als de gang van zaken bij het doorsturen van de ingebrachte motie van het district Noord-Holland-Noord exemplarisch is voor de toekomst, dan belooft dat niet veel goeds. De reeds lang ingebrachte motie was zondag jl. nog steeds niet doorgezonden naar de Ledenraadsleden en de districtsbesturen. Dat terwijl er bij de districten een discussie zou moeten worden gevoerd over de democratische rechten van de verenigingen die met de wijzigingen op de tocht komen te staan.

Daarom hieronder, voor de openheid, de ingebrachte brief en de motie.

 

 

Naar aanleiding van de Districtsvergadering  Noord-Holland Noord (NHN ) van 23 Mei 2018 is er een brief binnengekomen betreffende het opheffen van de Districtsraden en een motie naar aanleiding hiervan.

De vergadering heeft het District verzocht de motie met formulering voor te leggen tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 16 juni 2018 in Rosmalen aan de Ledenraad en het Bondsbestuur.

Tevens verzoekt de vergadering de motie plus formulering door te sturen naar alle Districten en alle verenigingen in ons District.

Dick van de Pol

Voorzitter District Noord-Holland Noord.

 

Ingekomen brief welke na stemming is aangenomen.

 

Beste districtsbestuur Noord-Holland-Noord

Ik wil u vragen om onderstaande brief als ingekomen stuk  te willen behandelen in de districtsvergadering en de bijgevoegde motie ( indien de districtsvergadering hiermee akkoord gaat ) in te brengen bij de ALV in Rosmalen op 16 juni.

Tevens verzoek ik u om bijgaande brief ter info te sturen aan alle overige districtsbestuurders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ledenraadsleden

Vanuit welingelichte bronnen heb ik vernomen dat in de ingelaste ALV van 25 april jl. het “voorgenomen” besluit genomen zou zijn om de districtsraden op te heffen. Officieel is dit echter nog nergens bevestigd.  Op basis van de agenda van de komende districtsledenvergadering van NHN kan echter slechts  geconcludeerd worden dat het besluit om te komen tot opheffen van de districtsraden inderdaad genomen is in de betreffende ALV.

Formeel is het natuurlijk zo dat dit “voorgenomen” besluit pas geeffectueerd kan worden als de daarvoor benodigde reglementswijzigingen zijn goedgekeurd. Dat is tot op heden niet gebeurd en daarvoor ligt ook nog geen uitgewerkt voorstel ter tafel. Ook is er nog geen goed uitgewerkt  plan van een nieuwe structuur die de huidige structuur met districtsraden en ledenraadsleden kan gaan vervangen. Er is natuurlijk wel al veel gepraat en nagedacht over een nieuwe opzet maar voordat de huidige structuur ( zoals gepland in de decembervergadering van de ALV ) vervangen kan worden door een nieuwe structuur, moet er nog veel gebeuren.

Een groot probleem voor de KNLTB is dat de leden, de verenigingen, zich niet of maar zeer beperkt betrokken voelen bij het beleid van hun KNLTB. Vraag: Ligt dit aan de structuur of ligt dit aan de invulling van die structuur? Tot aan het begin van deze eeuw werden de districtsledenvergaderingen  goed bezocht door de verenigingen. Met de invoering van de ledenraad ging dit mis. De verenigingen verloren hun directe invloed op het beleid van het bestuur van de KNLTB. De verenigingen konden nog slechts een paar ledenraadsleden per district kiezen, die vervolgens zonder last of ruggespraak, het beleid van het bestuur konden accorderen of niet. Formeel  dienen deze leden natuurlijk verantwoording af te leggen aan de districtsvergaderingen waarin zij gekozen werden. In de praktijk kwam hier vrij weinig van terecht. Het was dan ook niet vreemd dat de verenigingen de districtsvergaderingen massaal de rug toekeerden. Als je niet het gevoel hebt dat jouw stem en inbreng er toe doet dan heeft het geen zin meer om te komen ( zo wordt er gedacht ).

De betrokkenheid van de verenigingen terugbrengen is een van de hoofdpunten van de nieuw in te slagen weg. Daarnaast hebben we veel vrijwilligers nodig om meer leden te binden aan de KNLTB. Dit alles om een slagvaardigere KNLTB te creëren, die klaar is voor de toekomst.

Jammer is het dat juist onder de vorige voorzitter van de KNLTB vele honderden enthousiaste vrijwilligers, die landelijk en in de districten,  in commissies en werkgroepen actief waren aan de kant gezet zijn. Veel van deze vrijwilligers, veelal gefrustreerd omdat ze het gevoel hebben dat hun inzet niet gewaardeerd werd, zullen we in welke structuur dan ook niet meer terugkrijgen. Dit is jammer daar vrijwilligers  schaars zijn zoals elke vereniging weet.

Helaas wordt deze lijn nu onder de nieuwe voorzitter doorgetrokken. Voorbarig besluiten om de districtsraden af te schaffen en de ledenraad aan te passen, zonder dat er een inhoudelijk goed uitgewerkt alternatief is, frustreert opnieuw vele tientallen enthousiaste vrijwilligers, waarvan er velen voor de KNLTB verloren zullen gaan. Dit mag niet gebeuren.

 

 

 

 

 

 

Motie:

Bij deze verzoek ik u om in de ALV van 16 juni te besluiten om een reglementswijziging die het mogelijk moet maken om  de huidige structuur met districtsraden en ledenraad te vervangen door een nieuwe structuur te blokkeren.

Pas nadat er in de ledenraad een weloverwogen beslissing genomen is over een concreet uitgewerkte voorstel, waarbij essentieel is dat de verenigingen zich weer echt betrokken gaan voelen bij de KNLTB, kan besloten worden om de daarvoor benodigde reglementswijzigingen goed te keuren. Zolang dat akkoord er niet is, dient het huidige reglement ten aanzien van de districtsraden en ledenraad in takt te blijven.

 

» Nieuws archief

Nieuws

 • Rood en Oranje toernooi tijdens DJO

  vrijdag 8 juni 2018 Rood en Oranje toernooi tijdens DJO

  Op zaterdag 7 juli wordt er voor het eerst een Rood en Oranje toernooitje georganiseerd. In de schaduw van toekomstige toppers kunnen beginnende tennissers t/m 8 jaar (Rood) en t/m 10 jaar (Oranje) hun wedstrijdjes spelen. waarbij meedoen belangrijker is dan winnen.

  Opgeven via inschrijfformulier op www.dutchjunioropen.nl

 • Dutch Junior Open 2018

  vrijdag 8 juni 2018 Dutch Junior Open 2018

  De organisatie is volop bezig om er weer een mooi evenement van te maken.

  Noteer het alvast in je agenda: 1 juli t/m 8 juli bij TC Bakkum.

  Voor alle informatie ga naar www.dutchjunioropen.nl.

 • DVD's seminar 2017 te koop

  zondag 1 april 2018 DVD's seminar 2017 te koop

  Kon je er niet bij zijn op zondag 18 juni, dan heb je nu nog de kans om alles te beleven van die dag. Met presentaties van Hans Jorna, Eline Wierstra en Hugo Ekker beleef je een dag om je te laten inspireren voor je trainingen.

  Ook van de businessavond met basketbalcoach Meindert van Veen is een dvd beschikbaar.