Nieuws

Brief en motie district N-H-N voor de KNLTB Ledenraadsvergadering dd 16 juni 2018

Als de gang van zaken bij het doorsturen van de ingebrachte motie van het district Noord-Holland-Noord exemplarisch is voor de toekomst, dan belooft dat niet veel goeds. De reeds lang ingebrachte motie was zondag jl. nog steeds niet doorgezonden naar de Ledenraadsleden en de districtsbesturen. Dat terwijl er bij de districten een discussie zou moeten worden gevoerd over de democratische rechten van de verenigingen die met de wijzigingen op de tocht komen te staan.

Daarom hieronder, voor de openheid, de ingebrachte brief en de motie.

 

 

Naar aanleiding van de Districtsvergadering  Noord-Holland Noord (NHN ) van 23 Mei 2018 is er een brief binnengekomen betreffende het opheffen van de Districtsraden en een motie naar aanleiding hiervan.

De vergadering heeft het District verzocht de motie met formulering voor te leggen tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 16 juni 2018 in Rosmalen aan de Ledenraad en het Bondsbestuur.

Tevens verzoekt de vergadering de motie plus formulering door te sturen naar alle Districten en alle verenigingen in ons District.

Dick van de Pol

Voorzitter District Noord-Holland Noord.

 

Ingekomen brief welke na stemming is aangenomen.

 

Beste districtsbestuur Noord-Holland-Noord

Ik wil u vragen om onderstaande brief als ingekomen stuk  te willen behandelen in de districtsvergadering en de bijgevoegde motie ( indien de districtsvergadering hiermee akkoord gaat ) in te brengen bij de ALV in Rosmalen op 16 juni.

Tevens verzoek ik u om bijgaande brief ter info te sturen aan alle overige districtsbestuurders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ledenraadsleden

Vanuit welingelichte bronnen heb ik vernomen dat in de ingelaste ALV van 25 april jl. het “voorgenomen” besluit genomen zou zijn om de districtsraden op te heffen. Officieel is dit echter nog nergens bevestigd.  Op basis van de agenda van de komende districtsledenvergadering van NHN kan echter slechts  geconcludeerd worden dat het besluit om te komen tot opheffen van de districtsraden inderdaad genomen is in de betreffende ALV.

Formeel is het natuurlijk zo dat dit “voorgenomen” besluit pas geeffectueerd kan worden als de daarvoor benodigde reglementswijzigingen zijn goedgekeurd. Dat is tot op heden niet gebeurd en daarvoor ligt ook nog geen uitgewerkt voorstel ter tafel. Ook is er nog geen goed uitgewerkt  plan van een nieuwe structuur die de huidige structuur met districtsraden en ledenraadsleden kan gaan vervangen. Er is natuurlijk wel al veel gepraat en nagedacht over een nieuwe opzet maar voordat de huidige structuur ( zoals gepland in de decembervergadering van de ALV ) vervangen kan worden door een nieuwe structuur, moet er nog veel gebeuren.

Een groot probleem voor de KNLTB is dat de leden, de verenigingen, zich niet of maar zeer beperkt betrokken voelen bij het beleid van hun KNLTB. Vraag: Ligt dit aan de structuur of ligt dit aan de invulling van die structuur? Tot aan het begin van deze eeuw werden de districtsledenvergaderingen  goed bezocht door de verenigingen. Met de invoering van de ledenraad ging dit mis. De verenigingen verloren hun directe invloed op het beleid van het bestuur van de KNLTB. De verenigingen konden nog slechts een paar ledenraadsleden per district kiezen, die vervolgens zonder last of ruggespraak, het beleid van het bestuur konden accorderen of niet. Formeel  dienen deze leden natuurlijk verantwoording af te leggen aan de districtsvergaderingen waarin zij gekozen werden. In de praktijk kwam hier vrij weinig van terecht. Het was dan ook niet vreemd dat de verenigingen de districtsvergaderingen massaal de rug toekeerden. Als je niet het gevoel hebt dat jouw stem en inbreng er toe doet dan heeft het geen zin meer om te komen ( zo wordt er gedacht ).

De betrokkenheid van de verenigingen terugbrengen is een van de hoofdpunten van de nieuw in te slagen weg. Daarnaast hebben we veel vrijwilligers nodig om meer leden te binden aan de KNLTB. Dit alles om een slagvaardigere KNLTB te creëren, die klaar is voor de toekomst.

Jammer is het dat juist onder de vorige voorzitter van de KNLTB vele honderden enthousiaste vrijwilligers, die landelijk en in de districten,  in commissies en werkgroepen actief waren aan de kant gezet zijn. Veel van deze vrijwilligers, veelal gefrustreerd omdat ze het gevoel hebben dat hun inzet niet gewaardeerd werd, zullen we in welke structuur dan ook niet meer terugkrijgen. Dit is jammer daar vrijwilligers  schaars zijn zoals elke vereniging weet.

Helaas wordt deze lijn nu onder de nieuwe voorzitter doorgetrokken. Voorbarig besluiten om de districtsraden af te schaffen en de ledenraad aan te passen, zonder dat er een inhoudelijk goed uitgewerkt alternatief is, frustreert opnieuw vele tientallen enthousiaste vrijwilligers, waarvan er velen voor de KNLTB verloren zullen gaan. Dit mag niet gebeuren.

 

 

 

 

 

 

Motie:

Bij deze verzoek ik u om in de ALV van 16 juni te besluiten om een reglementswijziging die het mogelijk moet maken om  de huidige structuur met districtsraden en ledenraad te vervangen door een nieuwe structuur te blokkeren.

Pas nadat er in de ledenraad een weloverwogen beslissing genomen is over een concreet uitgewerkte voorstel, waarbij essentieel is dat de verenigingen zich weer echt betrokken gaan voelen bij de KNLTB, kan besloten worden om de daarvoor benodigde reglementswijzigingen goed te keuren. Zolang dat akkoord er niet is, dient het huidige reglement ten aanzien van de districtsraden en ledenraad in takt te blijven.

 

« Terug

» Nieuws archief